Cieszyński portal sportowy - strona główna

Wydział Sportu i Cieszyńska Rada Sportu
Cieszyńska Rada Sportu

Regulamin Rady Sportu

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.318.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 maja 2019 roku

Regulamin działania Cieszyńskiej Rady Sportu

 

§1

 

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych stosownie do potrzeb, wynikających ze spraw przedkładanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

2. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Burmistrz Miasta Cieszyna.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Naczelnik Wydziału Sportu.

5. W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodniczącego lub Burmistrza Miasta, mogą brać udział inne osoby, którym nie przysługuje prawo do głosu w trakcie głosowań członków Rady.

6. Na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna lub pięciu członków Rady Sportu przeprowadza się głosowanie w sprawie ewentualnego wyboru nowego Przewodniczącego.

 

§2

1. Posiedzenia Rady zwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, działając z upoważnienia Przewodniczącego.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady oraz Burmistrzowi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

3. Posiedzenie Rady prowadzi jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzenie prowadzi inny członek Rady wskazany przez Burmistrza.

4. Wszystkie posiedzenia są protokołowane. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

5. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie.

6. Każdy z członków głównych Rady posiada jeden głos z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku nieobecności członka głównego może go zastąpić członek - zastępca.

8. Wszelkie sprawy wymagające opinii Rady są rozpatrywane i wyjaśniane podczas jej posiedzenia.

9. Rozstrzygnięcia, wnioski i opinie Rady przekazywane są w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta Cieszyna w terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia.

§3

Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zabezpiecza Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 

 

menu